15th December 2008

VPNC an der HSR

VPNC an der HSR funktioniert analog zu VPNC an der ETH.

Konkrete Infos gibts im Wiki der GOAT OpenSource am Tech: VPNC an der HSR.

Ƿ